E-mail:viruautom@gmail.com | Tel: +372 3373065 | Mob:+3725163576

Andmekaitsetingimused

Vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele Viru Autom OÜ (isikuandmete töötleja) on valmis turvaliselt hoidma isikuandmeid, mida meie kliendid (andmesubjekt) meile jagavad. Meie kohustus on koguma, töötlema, kaitsma ja edastama kolmandatele isikutele meie klientide isikuandmeid, järgides kehtivaid seadusi ja määrusi. Me rakendame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta klientide isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest

Isikuandmed

Viru Autom OÜ kogub ja töötleb järgmiseid isikuandmeid:

 • isiklikud andmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood jt);
 • kontaktandmed (elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress jt);
 • koolitustes osalemiseks vajalikud lisaandmed (haridus- ja elukäigu ning tööeluga seonduvad andmed, koolitusvajadused ja -soovid, õppimistingimusi puudutavad eelistused jt)

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Viru Autom OÜ on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima järgmisi põhimõtteid:

 • isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel;
 • isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;
 • isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
 • isikuandmeid võib muudel eesmärkidel kasutada üksnes andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal;
 • isikuandmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;
 • isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;
 • andmesubjekti tuleb teavitada tema kohta kogutavatest andmetest, talle tuleb võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Viru Autom OÜ on kohustatud töötlema kliendi isikuandmeid, tuginedes Isikuandmete kaitse seadusele ja teistele õiguslikele alustele, kui on vaja:

 • luua kliendiga lepinguline suhe või täita kliendiga sõlmitud lepingut;
 • korrektselt dokumenteerida kliendi või tema alaealise lapsega õiguslikke suhteid õppeprotsessi või projekti raames;
 • edastada klinedi isikuandmeid kolmandatele isikutele, sh Eesti Töötukassa’le, ettevõtetele jt;
 • esitada teavet Eesti Vabariigi riigiasutustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja välismaistele õppeasutustele kehtiva seadusandlusega ette nähtud korras;
 • täita seadusega ettenähtud kohustusi, teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine;
 • kaitsta kliendi elulisi huvisid;
 • muul seadusega lubatud alusel.

Isikuandmete töötlemise kord ja viis

 • Isikuandmete töötlemisega tegelevad Viru Autom OÜ juhtkonna poolt määratud volitatud töötajad, kes täidavad isikuandmete töötlemise nõudeid ja vastutavad selle eest.
 • Isikuandmete töötlemine toimub üksnes andmesubjekti nõusolekul, kui seadus ei sätesta teisiti.
 • Enne andmesubjektilt isikuandmete töötlemiseks nõusoleku saamist peab Viru Autom OÜ töötaja andmesubjektile teatavaks tegema isikuandmete töötleja, Viru Autom OÜ, kontaktandmeid ja vajalike isikuandmete töötlemise eesmärke.
 • Viru Autom OÜ edastab kolmandatele isikutele klientide isikuandmeid nende nõusolekul või võimaldab neile juurdepääsu Isikuandmete seaduse sätestatud korras.
 • Viru Autom OÜ kasutab organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest; juhusliku hävitamise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest; volitamata töötlemise eest.
 • Viru Autom OÜ väldib kõrvaliste isikute ligipääsu isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele seadmetele.
 • Andmesubjekti nõusolek kehtib andmesubjekti eluajal ning 30 aastat pärast andmesubjekti surma, kui andmesubjekt ei ole otsustanud teisiti.
 • Viru Autom OÜ volitatud töötlejad hoiavad ära andmete omavolilist lugemist, kopeerimist, muutmist andmetöötlussüstemis, salvestamist, muutmist ja kustutamist. Samuti nad kujundavad töökorraldust selliselt, et see võimaldaks täita andmekaitse nõudeid.
 • Viru Autom OÜ säilitab kliendi andmeid niikaua, kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks.
 • Eterna Koolituskeskus korraldab volitatud töötlejatele vajaliku väljaõppe vähemalt üks kord aastas või vajadusel.

Isikuandmete töötlemise nõuded

Isikuandmete töötleja on isikuandmete töötlemisel kohustatud:

 • eesmärkide saavutamiseks mittevajalikud isikuandmed viivitamata kustutama või sulgema, kui seadus ei näe ette teisiti;
 • tagama, et isikuandmed on õiged ja, kui see on eesmärkide saavutamiseks vajalik, viimases seisus;
 • mittetäielikud ja ebaõiged isikuandmed sulgema ning nende täiendamiseks ja parandamiseks võtma viivitamata kasutusele vajalikud abinõud;
 • ebaõiged andmed säilitama märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega;
 • isikuandmed, mille õigsus on vaidlustatud, sulgema kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni või õigete andmete väljaselgitamiseni;
 • isikuandmete parandamise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

Andmesubjekti õigused

Kliendil (andmesubjektil) on õigus:

 • igal ajal tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega, mis Viru Autom OÜ kasutuses on;
 • saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid;
 • parandada ebaõigeid isikuandmeid või muuta neid, kui isikuandmed on muutunud;
 • asta oma isikuandmed kustutada nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas (mõnedel juhtudel ei ole isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest neid andmeid kasutatakse ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

Eeldame, et meie kodulehte kasutades olete meie privaatsusteatisega tutvunud ning nõustunud. Viru Autom OÜ-l on õigus aeg-ajalt privaatsuspoliitikat muuta, teavitame sellest oma veebilehel. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie poole telefonil +372 3373065 või e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576